MUDr. Iveta Vaverková, MPH

She has been working for more than 15 years as a general practitioner for adults. In addition to the outpatient practice, she is also actively involved in the activities of a professional organization in Slovakia and abroad. She is co-author and lecturer of programs for further general practitioners education. She regularly lectures at professional events. Her ambulance is a postgraduate training center in general medicine.

Education:

Univerzita J.A.Komenského, Lekárska fakulta – všeobecné lekárstvo, Bratislava
- atestácia Vnútorné lekárstvo I.stupňa
- atestácia Všeobecné lekárstvo I.stupňa
- CEDH Homeopatia
- atestácia Všeobecné lekárstvo podľa zákona č. 576/2004 Z.z. (euroatestácia)
- špecializácia v špecializačnom odbore Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of public health

Specialization topic: Primárna zdravotná starostlivosť v EÚ – porovnanie

2012 – 2014 – Dvojročný výcvik v profesijných zručnostiach, Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku

Practice and expertise:

2014 doteraz – viceprezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska
2014 doteraz – národný zástupca SR v EURACT Region Europe - European Academy of Teachers in General Practice/Family Medcine – učiteľ všeobecného lekárstva
2012 -2013 – viceprezidentka Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS
2012 -2014 – členka EURACT Region Europe - European Academy of Teachers in General Practice/Family Medicine – učiteľ všeobecného lekárstva
2010 – 2012 – prezidentka Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS
2002 - doteraz - všeobecný lekár pre dospelých, odborný zástupca, konateľ – ambulancia všeobecného lekára, MED-ADULT s.r.o, Bratislava

Teaching activities:

2014 doteraz – Klinika urgentnej a všeobecnej medicíny LF UK,Bratislava – externý lektor aktívna účasť na pedagogickom procese v rámci pregraduálneho vzdelávania (prednášková činnosť- medici 5. ročníka)
2012 doteraz – členka EURACT Region Europe - European Academy of Teachers in General Practice/Family Medicine – učiteľ všeobecného lekárstva

Lecture, publication and scientific activities:

2015 – Monografia (lístkovnica) – Autorka 1kapitoly. Kazuistiky zo všeobecného lekárstva. Vydavateľ: Josef Raabe, s.r.o., Bratislava, 2015. ISBN 978-80-8140-176-3
2015 - Medzinárodná štúdia, spoluatorka. Rurik I et al., Early and Menopausal Weight Gain and its Relationship with the Development of Diabetes and Hypertensio, Exp Clin Endocrinol Diabetes 2015; 123:1–9
2014 - Monografia – Autorka 1 kapitoly. Kazuistiky zo všeobecného lekárstva. Vydavateľ: Josef Raabe, s.r.o., Bratislava, 2014. ISBN 978-80-8140-167-1
2014 – Monografia –Autorka 1 kapitoly. Vybrané kapitoly zo všeobecného lekárstva pre študentov medicíny. Vydavateľ: Univerzita Komenského, Lekárska fakulta,
Bratislava.2014. ISBN 978-80-225-89553-28-0
2012 –2016 – členka redakčnej rady časopisu Via Practica
2009 - doteraz – prednášková činnosť v zahraničí a na Slovensku na kongresoch a konferenciách so zameraním na všeobecné lekárstvo
2009 - doteraz – publikačná činnosť v domácich a zahraničných odborných periodikách

DOKTORKA
MUDr. Iveta Vaverková, MPH

In 2002-2004 she successfully completed and graduated in homeopathy CEDH studies, in 2012-2014 she completed training in Liberec institute for psychotherapy and psychosomatics. She also worked on EAV diagnostics in the past. She got a certificate for working with the KARDiVAR device - for the heart rhythm variability analysis. In her practise she prefers holistic approach to the patient.

Do you have a question?

By submitting this form you agree to the processing of your personal data. Purpose: Handling Your Request. More info.